Algemene Voorwaarden

Cube Phototbooth is een product van Cowabunga


Definities

CowabungaCowabunga, gevestigd te Breda onder KvK nr. 66921554.

Klant: degene met wie Cowabunga een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: Cowabunga en klant samen.

Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.


Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Cowabunga.

Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Prijzen

Alle prijzen die Cowabunga hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

Alle prijzen die Cowabunga hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Cowabunga te allen tijde wijzigen.

Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Cowabunga niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.


Monsters en modellen 

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

 

Betalingen en betalingstermijn

De klant dient betaling vooraf te voldoen.

Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Cowabunga de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

Cowabunga behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Cowabunga zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Cowabunga op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Cowabunga, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Cowabunga te betalen.


Recht van reclame 

Zodra de klant in verzuim is, is Cowabunga gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

Cowabunga roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Cowabunga, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.


Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
 

Retentierecht 

Cowabunga kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Cowabunga heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Cowabunga.

Cowabunga is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.


Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Cowabunga te verrekenen met een vordering op Cowabunga.

 

Eigendomsvoorbehoud 

Cowabunga blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Cowabunga op grond van wat voor met Cowabunga gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

Tot die tijd kan Cowabunga zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

Indien Cowabunga een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Cowabunga het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 


Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Levering vindt plaats bij Cowabunga, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Cowabunga het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Cowabunga kan tegenwerpen.


Levertijd 

De door Cowabunga opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Cowabunga.

Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden.


Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Transportkosten 

 Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Verpakking en verzending

Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Cowabunga niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Cowabunga, bij gebreke waarvan Cowabunga niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.


Bewaring 

Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.


Garantie

De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Bij contact met Cowabunga kan van de koper worden verlangd dat hij deelneemt aan een online inspectiesessie om Cowabunga te helpen de omvang en aard van de gebreken te beoordelen.

Indien Cowabunga van oordeel is dat de gebreken door de koper dienen te worden verholpen, kan Cowabunga vervangende onderdelen naar de koper opsturen en hem instructies geven. Indien Cowabunga van oordeel is dat de gebreken niet door de koper kunnen worden verholpen, kan Cowabunga, naar eigen goeddunken, de koper vragen het product terug te sturen naar Cowabunga voor verder onderzoek.

Na ontvangst van het defecte product zal Cowabunga, naar eigen goeddunken, het repareren of vervangen met behulp van nieuwe of gereviseerde vervangende onderdelen. In het geval dat Cowabunga geen gebreken aan het licht brengt, wordt het product zonder verdere actie teruggestuurd naar de koper. Voor alle duidelijkheid: Cowabunga is eigenaar van alle verwijderde of vervangen onderdelen.

De koper kan worden gevraagd om Cowabunga te voorzien van documentatie of details met betrekking tot de aankoop van het product, voor verificatiedoeleinden.

Software die word gebruikt is van derden partijen, problemen met deze software dient u met de software fabrikant op te lossen, Cowabunga is hier in geen enkel geval aansprakelijk


Vrijwaring

De klant vrijwaart Cowabunga tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Cowabunga geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten

De klant dient een door Cowabunga geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Cowabunga daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Cowabunga in staat is hierop adequaat te reageren.

De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Cowabunga gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Ingebrekestelling

De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Cowabunga.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Cowabunga ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.


Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Cowabunga een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Cowabunga verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid Cowabunga

Onder geen enkele omstandigheid zal Cowabunga aansprakelijk zijn voor enige gevolg, indirecte, speciale, bepaalde of incidentele schade of schadevergoeding voor ongemak, vertraging, winstverlies, geld, inkomsten of tijd, verspillende uitgaven of claims voor onderbreking in het gebruik van het product of de software of beschikbaarheid of back-up van gegevens.

De enige verantwoordelijkheid van Cowabunga voor eventuele defecten in het product is beperkt tot uitsluitend reparatie of vervanging, zoals beschreven in dit garantiebeleid. voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, worden alle betalingen voor het product niet terugbetaald, om welke reden dan ook.

Voor zover dergelijke garantieverklaringen niet onder de toepasselijke wetgeving kunnen worden afgewezen, is de volledige aansprakelijkheid van Cowabunga en de enige verhaalsmogelijkheid van de koper voor alle claims met betrekking tot of voortvloeiend uit dit garantiebeleid, in geval van enige oorzaak, en in de vorm van of anderszins, inclusief nalatigheid en strikte aansprakelijkheid, zal het bedrag van de aankoopprijs die voor het product is betaald niet overschrijden. deze aansprakelijkheidsbeperking zal van kracht zijn, zelfs als de koper Cowabunga heeft geadviseerd van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Behalve de uitdrukkelijke garanties in deze garantieverklaring, wijst Cowabunga alle andere garanties, verklaringen en voorwaarden af, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins voor het product, inclusief, maar niet beperkt tot enige garantie impliciete , geschiktheid voor een bepaald doel, verwachting, prestaties, geschiktheid of niet-inbreuk.

De software, en alle componenten, bestanden, gegevens en materialen daarvan, worden gedistribueerd en aan u geleverd op basis van "as is" en "zoals beschikbaar", zonder enige garantie of vertegenwoordiging, hetzij expliciet, impliciet of wettelijk, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties of verklaringen met betrekking tot geschiktheid voor specifieke doeleinden of commercilee inkomsten, ontwerp, capaciteit, reactietijd, prestaties, titel en niet-inbreuk.

Hoewel Cowabunga prestaties doet om een juiste werking van de software te garanderen, garandeert, vertegenwoordigt of garandeert Cowabunga niet dat de software ononderbroken of foutloos zal werken of dat alle fouten op tijd worden gecorrigeerd dat de software of enige apparatuur, systeem, apparaat of netwerk waarop de software is geinstalleerd of erop is geintegreerd, vrij zal zijn van kwetsbaarheid voor inbraak of enige andere aanval.

In geen geval zal Cowabunga aansprakelijk zijn voor het volgende, ongeacht de theorie van aansprakelijkheid of of uit het gebruik of de onvermogensheid voortvloeit indien Cowabunga op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade: (a) directe, indirecte, incidentele, voorbeeldige, bestraffende, speciale of gevolgschade; (b) verlies of corruptie van gegevens of onderbroken of verlies van zaken; (c) verspillende uitgaven, inkomstenverlies, winst, goodwill of verwachte verkopen, evenementen, besparingen of tijd; (d) verlies van gebruik van een apparaat, verlies van gegevens of informatie van enige aard en aard.

Cowabunga heeft geen controle over de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de software, inclusief met betrekking tot de interactie met platformen of diensten van andere derden. Cowabunga is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte verlies of schade die voortvloeit uit of in verband met enige handeling door dergelijke derden in verband met de software, met inbegrip van maar niet beperkt tot: (a) het verwijderen van de derde software ; (b) het beperken of voorkomen van de toegankelijkheid tot of de beschikbaarheid van de software, om welke reden dan ook.

Cowabunga is niet verantwoordelijk voor enige deactivering, onbeschikbaarheid of aanleiding van enige functie, karakter of configuratie van de software die interfacent met of afhankelijk van het platform of de dienst van een derde partij.

Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Cowabunga vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
 

Recht op ontbinding

De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Cowabunga toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

Is de nakoming van de verplichtingen door Cowabunga niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Cowabunga in verzuim is.

Cowabunga heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Cowabunga kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.


Overmacht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Cowabunga in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Cowabunga kan worden toegerekend in een van de wil van Cowabunga onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Cowabunga kan worden verlangd.

Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Cowabunga 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Cowabunga er weer aan kan voldoen.

Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

Cowabunga is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.


Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. 


Wijziging algemene voorwaarden

Cowabunga is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Grote inhoudelijke wijzigingen zal Cowabunga zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.


Overgang van rechten

Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Cowabunga.

Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.


Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Cowabunga bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Cowabunga is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.